170000
2615
Volgodonsk
79000
1215
Eagle
10300
158
Eagle
24590
378
Eagle
17000
262
Eagle
54065
832
Eagle
Straw chopper and hay
33980
523
Eagle
40000
615
Yaroslavl
27200
418
Yaroslavl
45000
692
Rybinsk
Dental equipment
20000
308
Rybinsk
6000
92
Blagoveshchensk
 Straw chopper and hay
33980
523
Blagoveshchensk
51100
786
Blagoveshchensk
221000
3400
Blagoveshchensk
37300
574
Blagoveshchensk
420264
6466
Blagoveshchensk
71000
1092
Blagoveshchensk