2000000
30769
Makhachkala
3500000
53846
Saratov
955000
14692
Novosibirsk
3210000
49385
Novosibirsk
4190000
64462
Bryansk
16400000
252308
Kostroma
2500000
38462
Voskresenskoe
2300000
35385
Blagoveshchensk
1860000
28615
Orenburg
500000
7692
Kuznetsk
280000
4308
Zyukayka
3600000
55385
Sochi
2965000
45615
Arkhangelsk
4633000
71277
Arkhangelsk
3035520
46700
Arkhangelsk
2891120
44479
Arkhangelsk
4500000
69231
Arkhangelsk
4050000
62308
Saratov
1200000
18462
Lebedyan
FL. layout, the 46 m2, 1/3 FL.
1700000
26154
Nizhny Novgorod