7050
108
Voronezh
1 KOMN. kV.
3000
46
Podgorenskiy
500
8
Voronezh
99
2
Voronezh
2 KOMN. kV.
10000
154
Voronezh
0
0
Voronezh
2 KOMN. kV.
15000
231
Voronezh
Manicure
600
9
Voronezh
180
3
Voronezh
0
0
Voronezh
100
2
Voronezh
 Dismantling
120
2
Voronezh
Electric welding works
1000
15
Voronezh
100
2
Voronezh
500
8
Voronezh
 Eyelash extensions
300
5
Voronezh