A garage of 20 m2
3000
46
Red Mountain
900000
13846
Bryansk
3800000
58462
Zhukovka
House
6500
100
Bryansk
2500000
38462
Dyat kovo
 Garage 24 m2
110000
1692
Bryansk
 The building
30000
462
Dyat kovo
Plot 1.5 ha (SNT, DNP)
21000000
323077
Suponevo