Reader
400
6
Yuryev-Polsky
1800
28
Vladimir
1000
15
Suzdal
750
12
Vladimir
25000
385
Vladimir
2200
34
Vladimir
800
12
Carpets
150
2
Carpets
200
3
Vladimir
1300
20
Carpets
4000
62
Vladimir
Power supply
350
5
Alexandrov
 Capacitor
1000
15
Strunino
1500
23
Alexandrov
Screen
500
8
Alexandrov
 Modems and routers
1000
15
Nizhny Novgorod
900
14
Nizhny Novgorod