TV + console
1500
23
Ulyanovsk
599
9
Ulyanovsk
LG TV
1000
15
Ulyanovsk
1200
18
Ulyanovsk
100
2
Ulyanovsk
 2 AirPods
9000
138
Ulyanovsk
50
1
Ulyanovsk
400
6
Ulyanovsk
950
15
Ulyanovsk
7300
112
Ulyanovsk
TV Hitachi
1200
18
Ulyanovsk
TV sharp
2300
35
Ulyanovsk
 CCTV camera dome
1400
22
Ulyanovsk
 Receiver satellite
700
11
Ulyanovsk
2500
38
Ulyanovsk
350
5
Ulyanovsk
2000
31
Cherdakly
500
8
Ulyanovsk
2000
31
Ulyanovsk
5000
77
Ulyanovsk