1-room apartment, 41 m2, 1/12 FL.
2350000
36154
Zasechnoye
2965000
45615
Penza
1914000
29446
Penza
3350000
51538
Penza
1955100
30078
Tambov
1692800
26043
Tambov
3060000
47077
Tyumen
3100000
47692
Tyumen
3220000
49538
Tyumen