6000
92
Shadrinsk
 TV
1000
15
Kurgan
4499
69
Kurgan
22999
354
Kurgan
7999
123
Kurgan
 TV Thomson
1000
15
Asha
14000
215
Chelyabinsk
 TV
3000
46
Vologda
 TV
3700
57
Vologda
1500
23
Voronezh
 TV Rubin
9000
138
Voronezh
 TV
800
12
Voronezh
 LG TV
3500
54
Voronezh
 TV
1000
15
Voronezh
 TV SAMSUNG
500
8
Kostroma
 TV Toshiba
1000
15
Moscow
17999
277
Moscow
 TV
4000
62
Astrakhan
7000
108
Usman
3500
54
Lipetsk