0
0
Rostov-on-don
 The order 1886
1199
18
Rostov-on-don
450
7
Ulyanovsk
350
5
Muravlenko
1500
23
Simferopol
 The game for consoles
700
11
Novosibirsk
550
8
Novosibirsk
1500
23
Izhevsk
1500
23
Izhevsk
2300
35
Izhevsk
 Xbox one
1000
15
Surgut
 The game for consoles
900
14
Veliky Novgorod
1490
23
Vladimir
1000
15
Volzhskiy
350
5
Berezovsky
700
11
Kemerovo